Injection tooth Powder
Injection tooth Powder

Injection tooth powder

Injection tooth powder

பல் நோய்க்கு சிறந்தது தீர்வு Injection tooth powder : இந்த சித்த மருந்து பல்பொடி .பல்வலி , பல் ஆட்டம் , பல் சொத்தை , பல் கூச்சம் இகுறு வீக்கம் உள்ள இடத்தில் இன்ஜெக்ஸன் பல்பொடி மருந்தை வைக்கவும் .இரண்டு நிமிடம் கழித்து வாயில் ஊறிய உமிழ் நீரை துப்பிவிட்டு இகுறினை தேய்த்துவிட்டு வாய் கொப்பளிக்கவும் .வலி உள்ள நாட்களில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று முறை உபயோகித்து பலன் பெறுக .பல் வலி உள்ளபோது விரல் மூலம் பல் தேய்க்கவும் . சாதாரண நாட்களில் பிரஷ் அல்லது விரல் மூலம் தேய்க்கவும் .( injuction tooth powder )

injection tooth powder benefits in tamil

பல் ஆட்டம்
நீடித்த பல் வலி
சொத்தை பல்வலி
பல் கூச்சம்
சீழ் வடித்தல்
ஈறு வீக்கம்
வாய் துர்நாற்றம் முதலிய பல் நோய்க்கு சிறந்தது.

Injection tooth powde
Injection tooth powde

Proccedure for use Injection tooth powder:

At time of tooth ache or tooth shake apply two pinches of tooth powder on the outer and inner sides of the diseased gums, and into the dental cavity. keep the mouth open for a minute, spllit the saliva that secreated gogle only in warm water. repeat three time a day for three days and get the maximum benefit. clean the teeth with the fingers use brush as usual on other days.

injunction tooth powder uses :

  • Cures all tooth disorders such as prolonged tooth ahce.
  • tooth shake
  • tooth irritation
  • bad smell
  • caries tooth with pain pus discharge
  • swelling gums

for daily use purpose

Read : -> thirukkural kadavul vazhthu tamil

Read : -> பயனுள்ள சித்த மருத்துவ குறிப்புகள்

FAQ Frequently Asked Questions

What is the price of injunction tooth powder?

50 g Injuction Tooth Powder at Rs 29.50/bottle

Similar Posts