நீத்தார் பெருமை திருக்குறள் விளக்கம் | Neethar Perumai Thirukkural

Common

நீத்தார் பெருமை திருக்குறள் கட்டுரை | நீத்தார் பெருமை என்றால் என்ன | நீத்தார் பெருமை அதிகாரம் திருக்குறள்( Neethar Perumai Thirukkural )

neethar perumai thirukkural athigaram ஒழுக்க முறையில் கடைப்பிடித்து நின்று பற்றை விட்டவர்களின் பெருமையையே சிறந்ததாகப் போற்றி விளக்கிச் சொல்வதே நூல்களின் துணிவாகும் . அப்படித் துறந்தவர்களின் பெருமையை விளக்கிச் சொல்வதானால் , உலகில் பிறந்திறந்தவர்களை எண்ணிக் கணக்கிட்டாற் போன்றதாகும் .

பிறப்பு இறப்பென்னும் இரண்டினது தன்மையையறிந்து பற்றை விட்டார்களின் பெருமையே உலகிற்சிறந்ததாகும் . அறிவு என்னும் படைக்கலத்தால் ஐம்புல ஆசைகளை அடக்குவோனே மேலான வீட்டுலகத்துக்கு விதை போல் சிறந்தவனாவான் . ஐம்புலனால் உண்டாகும் ஆசைகளை ஒழித்தவனுடைய வல்லமைக்கு வானுலகத் தலைவனாகிய இந்திரனே சான்றாக அமைவான் . ஆகவே , பெரியோர் செய்தற்கரிய உயர்ந்த செயல்களையே செய்வர். சிறியாரோ , செய்தற்கு எளிமையான செயல்களையே செய்வர் .

சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஐந்து உணர்ச்சிகளின் கூறுபாடுகளை அறிய வல்லவனிடத்தே இவ்வுலகம் அடங்கிக் கிடப்பதாகும் .

அத்தகையோரது பெருமையை உலகத்தில் அவர்களின் மறை மொழிகளே யாவருக்கும் தெரியப்படுத்தும் .  நல்ல குணம் என்னும் மலைமேல் ஏறி உயர்ந்து நின்ற பெரியோர்  உண்டாம் சினம், ஒரு கணப் பொழுதே நிற்பது  அக்காலத்துக்குள் கூட அச்சினத்தின்  ஆற்றலை எவராலும் தாங்க முடியாது . ஆதலால், எல்லா  உயிர்களிடத்தும் அருள் உள்ளவர் என்போர், பற்றற்ற பெரியோர்களே ! ஏனெனின்  எல்லா உயிர்களிடத்தும் வேறுபாடு கருதாமல் நல்ல இரக்கக்குணத்தை மேற்கொண்டிருப்பதால் , ஆகலான் , உலகில் துறந்தவரே சிறந்தவர் என்பதாம் .

நீத்தார் பெருமை திருக்குறள் | நீத்தார் பெருமை அதிகாரம் 3 | Neethar Perumai Thirukkural

குறள் 21:

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
தமக்குரிய ஒழுக்கத்தில் வாழ்ந்து, ஆசைகளை அறுத்து, உயர்ந்த மேன்மக்களின் பெருமையே, சிறந்தனவற்றுள் சிறந்தது என்று நூல்கள் சொல்கின்றன.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:

ஒழுக்கத்தால்(இயல்பாக)நீர்த்துபோனவர்களின் பெருமையை பகிந்துகொள்ள துணிவு வேண்டும்.

குறள் 22:

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
பற்றுக்களைத் துறந்தவர்களின் பெருமையை அளந்து கூறுதல், உலகத்தில் இதுவரை பிறந்து இறந்தவர்களை கணக்கிடுவதைப்போன்றது.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
ஆசைகளை விட்டு விலகியவரின் பெருமைக்கு, எண்ணிக்கையால் அளவு கூறுவது, இந்த உலகத்தில் இறந்து போனவர்களின் எண்ணிக்கையை எல்லாம் எண்ணுவது போலாகும்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
துறந்தாரின் பெருமையை துணையாக கூறினால் உலகமோ இறந்தவர்களை எண்ணிக்கொண்டது.

குறள் 23:

இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
பிறப்பு வீடு என்பன போல் இரண்டிரண்டாக உள்ளவைகளின் கூறுபாடுகளை ஆராய்ந்தறிந்து அறத்தை மேற்கொண்டவரின் பெருமையே உலகத்தில் உயர்ந்தது.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
இம்மையின் துன்பத்தையும் மறுமையின் இன்பத்தையும் அறிந்து, மெய் உணர்ந்து, ஆசைகள் அறுத்து எறியும் அறத்தைச்செய்தவரின் பெருமையே, இவ்வுலகில் உயர்ந்து விளங்குகிறது.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
இரண்டின் வகை அறிந்து இங்கே இயல்பனார் பெருமையை பேசுவதே உலகம்.

குறள் 24:

உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்தது.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
அறிவு என்னும் கருவியினால் ஐம்பொறிகளாகிய யானைகளை அடக்கி காக்க வல்லவன், மேலான வீட்டிற்கு விதை போன்றவன்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
மெய், வாய்,கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து யானைகளும் தத்தம் புலன்கள் ஆகிய ஊறு, சுவை, ஒளி, நாற்றம், ஓசை ஆகியவற்றின் மேல் செல்லாமல், அவற்றை மன உறுதி என்னும் அங்குசத்தால் காப்பவன் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகிய வீட்டுலகிற்கு ஒருவிதை ஆவான்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
உயிர் என்ற தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் வாழ்வென்ற ஆதாரத்திற்கு விதை.

குறள் 25:

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
ஐந்து புலன்களாலாகும் ஆசைகளை ஒழித்தவனுடைய வல்லமைக்கு, வானுலகத்தாரின் தலைவனாகிய இந்திரனே போதுமான சான்று ஆவான்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
அகன்ற வானத்து வாழ்பவரின் இறைவனாகிய இந்திரனே, புலன்வழிப் பெருகும் ஆசை ஐந்தையும் அறுத்தவனின்வலிமைக்குத் தகுந்த சான்று ஆவான்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
ஐந்தாக பிரிபவனின் ஆற்றலை அகல் விளக்கின் திபம் போல் காக்கும் தலைவன் யானை அடக்கிய இந்திரன்.

குறள் 26:

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
செய்வதற்கு அருமையான செயல்களை செய்ய வல்லவரே பெரியோர். செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டாதவர் சிறியோர்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
பிறர் செய்வதற்கு முடியாத செயல்களைச் செய்பவரே மேன்மக்கள்; செய்ய முடியாதவரோ சிறியவரே.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
அரிய செயல்களை செய்பவர் பெரியவர்கள்,சிறியவர்கள் அரிய செயல்களை செய்ய முடியாதவர்.

குறள் 27:

சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று சொல்லப்படும் ஐந்தின் வகைகளையும் ஆராய்ந்து அறிய வல்லவனுடைய அறிவில் உள்ளது உலகம்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று கூறப்படும் ஐந்து புலன்களின் வழிப் பிறக்கும் ஆசைகளை அறுத்து எறிபவனின் வசப்பட்டதே இவ்வுலகம்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
சுவை,பார்வை,தொடுதல்,கேட்டல்,முகர்தல் என ஐந்தின் வகையாக அறிவதே உலகம்.

குறள் 28:

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
பயன் நிறைந்த மொழிகளில் வல்ல சான்றோரின் பெருமையை, உலகத்தில் அழியாமல் விளங்கும் அவர்களுடைய மறைமொழிகளே காட்டிவிடும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
நிறைவான வாக்குப் பெருமை உடைய மேன் மக்களின் உயர்வை, அவர்கள் இவ்வுலகில் சொன்ன மந்திரச் சொற்களே அடையாளம் காட்டிவிடும்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
நிறைவான மொழி மனிதர்களின் பெருமையை, மண்ணில் மறைவான மொழி காட்டிவிடும்.

குறள் 29:

குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்தல் அரிது.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
நல்ல பண்புகளாகிய மலையின்மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர், ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கொள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரைக் காத்தல் அரிதாகும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
நற்குணங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம் மேன்மக்கள், தமக்குள் ஒரு கணப்பொழுதும் கோபத்தைக் கொண்டிருப்பது கடினம்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
குணம் என்ற குன்றின் மேல் நிற்பவர்கள் கோபத்துடன் கண நேரம்கூட இருப்பது கடினம்.

குறள் 30:

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால், அறவோரே அந்தணர் எனப்படுவோர் ஆவர்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் கொண்டு வாழ்பவரே அறவோர்; அவரே அந்தணர்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
அந்தணர் (அந்தம் அறிந்ததால் அதாவது முடிவு அறிந்ததால்)என்பவர்கள் அறமுடையவர் மற்ற எல்லா உயிர்களிடத்திலும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால்.

Use Search : Neethar Perumai , Neethar Perumai Thirukkural katurai , Neethar Perumai Thirukkural villakkamதொடர்புடைய கட்டுரைகள்