கல்யாண முருங்கை(kalyana murungai) சில விடுகளிலும் , வெற்றிலை பயரிடும் தோட்டங்களிலும் காணப்படும் மரம். இது அவரைக் குடும்பத்தை சார்ந்த மென்மையான மரம் . இந்த மரம்