திருக்குறள் பற்றிய குறிப்பு | thirukkural in tamil

திருக்குறளை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் ஆவார்.(thirukkural in tamil) திருவள்ளுவரை பொய்யில் புலவர், முதற்பாவலர், தெய்வப்புலவர், நாயனார், தேவர், நான்முகனார், மாதானுபங்கி, செந்நாப்போதார், பெருநாவலர் என பல்வேறு பெயர்களில் திருவள்ளுவரை அழைப்பர்.

திருக்குறள்  133  அதிகாரங்களும். அதிகாரத்திற்குப் பத்து   குறள் என்று மொத்தம் 1,330 குறட்பாக்களைக் கொண்டது.

Thiruvalluvart_Kanyakumari
Thiruvalluvart_Kanyakumari

திருக்குறள் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

  • முதற் பால் – அறம் (அறத்துப்பால்)
  • இரண்டாம் பால் – பொருள் (பொருட்பால்)
  • மூன்றாம் பால் – இன்பம்/காமம் (காமத்துப்பால்)
thirukkural in tamil
thirukkural in tamil

திருக்குறள் அதிகாரங்கள் :

அதிகாரங்கள் 1–4: பாயிரம்

அதிகாரங்கள் 5–24: இல்லறவியல்

அதிகாரங்கள் 25–38: துறவறவியல்

அதிகாரங்கள் 39–63: அரசியல்

அதிகாரங்கள் 64–95: அங்கவியல்

அதிகாரங்கள் 96–108: ஒழிபியல்

அதிகாரங்கள் 109–115: களவியல்

அதிகாரங்கள் 116–133: கற்பியல்

திருக்குறள்
திருக்குறள் thirukkural in tamil

திருக்குறள் 1330 தமிழ் | திருக்குறள் பொருளுடன் | திருக்குறள் 1330 குறள் | thirukkural in tamil

வ.என்அதிகாரங்கள்லிங்க்
1கடவுள் வாழ்த்துகுறள் மற்றும் விளக்கம்
2வான்சிறப்புகுறள் மற்றும் விளக்கம்
3நீத்தார் பெருமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
4அறன் வலியுறுத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
5இல்வாழ்க்கைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
6வாழ்க்கைத் துணைநலம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
7மக்கட்பேறு / புதல்வரைப் பெறுதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
8அன்புடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
9விருந்தோம்பல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
10இனியவைகூறல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
11செய்ந்நன்றி அறிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
12நடுவு நிலைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
13அடக்கமுடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
14ஒழுக்கமுடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
15பிறனில் விழையாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
16பொறையுடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
17அழுக்காறாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
18வெஃகாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
19புறங்கூறாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
20பயனில சொல்லாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
21தீவினையச்சம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
22ஒப்புரவறிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
23ஈகைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
24புகழ்குறள் மற்றும் விளக்கம்
25அருளுடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
26புலான்மறுத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
27தவம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
28கூடாவொழுக்கம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
29கள்ளாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
30வாய்மைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
31வெகுளாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
32இன்னாசெய்யாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
33கொல்லாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
34நிலையாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
35துறவுகுறள் மற்றும் விளக்கம்
36மெய்யுணர்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
37அவாவறுத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
38ஊழ்குறள் மற்றும் விளக்கம்
39இறைமாட்சிகுறள் மற்றும் விளக்கம்
40கல்விகுறள் மற்றும் விளக்கம்
41கல்லாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
42கேள்விகுறள் மற்றும் விளக்கம்
43அறிவுடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
44குற்றங்கடிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
45பெரியாரைத் துணைக்கோடல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
46சிற்றினஞ்சேராமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
47தெரிந்துசெயல்வகைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
48வலியறிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
49காலமறிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
50இடனறிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
51தெரிந்துதெளிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
52தெரிந்துவினையாடல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
53சுற்றந்தழால்குறள் மற்றும் விளக்கம்
54பொச்சாவாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
55செங்கோன்மைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
56கொடுங்கோன்மைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
57வெருவந்தசெய்யாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
58கண்ணோட்டம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
59ஒற்றாடல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
60ஊக்கமுடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
61மடியின்மைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
62ஆள்வினையுடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
63இடுக்கணழியாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
64அமைச்சுகுறள் மற்றும் விளக்கம்
65சொல்வன்மைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
66வினைத்தூய்மைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
67வினைத்திட்பம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
68வினைசெயல்வகைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
69தூதுகுறள் மற்றும் விளக்கம்
70மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
71குறிப்பறிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
72அவையறிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
73அவையஞ்சாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
74நாடுகுறள் மற்றும் விளக்கம்
75அரண்குறள் மற்றும் விளக்கம்
76பொருள்செயல்வகைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
77படைமாட்சிகுறள் மற்றும் விளக்கம்
78படைச்செருக்குகுறள் மற்றும் விளக்கம்
79நட்புகுறள் மற்றும் விளக்கம்
80நட்பாராய்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
81பழைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
82தீ நட்புகுறள் மற்றும் விளக்கம்
83கூடாநட்புகுறள் மற்றும் விளக்கம்
84பேதைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
85புல்லறிவாண்மைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
86இகல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
87பகைமாட்சிகுறள் மற்றும் விளக்கம்
88பகைத்திறந்தெரிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
89உட்பகைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
90பெரியாரைப் பிழையாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
91பெண்வழிச்சேறல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
92வரைவின்மகளிர்குறள் மற்றும் விளக்கம்
93கள்ளுண்ணாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
94சூதுகுறள் மற்றும் விளக்கம்
95மருந்துகுறள் மற்றும் விளக்கம்
96குடிமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
97மானம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
98பெருமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
99சான்றாண்மைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
100பண்புடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
101நன்றியில்செல்வம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
102நாணுடைமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
103குடிசெயல்வகைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
104உழவுகுறள் மற்றும் விளக்கம்
105நல்குரவுகுறள் மற்றும் விளக்கம்
106இரவுகுறள் மற்றும் விளக்கம்
107இரவச்சம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
108கயமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
109தகையணங்குறுத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
110குறிப்பறிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
111புணர்ச்சிமகிழ்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
112நலம்புனைந்துரைத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
113காதற்சிறப்புரைத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
114நாணுத்துறவுரைத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
115அலரறிவுறுத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
116பிரிவாற்றாமைகுறள் மற்றும் விளக்கம்
117படர்மெலிந்திரங்கல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
118கண்விதுப்பழிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
119பசப்புறுபருவரல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
120தனிப்படர்மிகுதிகுறள் மற்றும் விளக்கம்
121நினைந்தவர்புலம்பல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
122கனவுநிலையுரைத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
123பொழுதுகண்டிரங்கல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
124உறுப்புநலனழிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
125நெஞ்சொடுகிளத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
126நிறையழிதல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
127அவர்வயின்விதும்பல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
128குறிப்பறிவுறுத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
129புணர்ச்சிவிதும்பல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
130நெஞ்சொடுபுலத்தல்குறள் மற்றும் விளக்கம்
131புலவிகுறள் மற்றும் விளக்கம்
132புலவி நுணுக்கம்குறள் மற்றும் விளக்கம்
133ஊடலுவகைகுறள் மற்றும் விளக்கம்

திருக்குறள் பற்றி மேலும் விக்கிபீடியா படிக்க

Use Search :

thirukkural in tamil , thirukkural in tamil 1330 kural in tamil , athigaram விளக்கம் thirukkural in tamil