வான்சிறப்பு திருக்குறள் பொருள் விளக்கம் | vaan sirappu thirukkural 

Common

vaan sirappu thirukkural 

வான்சிறப்பு அதிகாரம் | வான் சிறப்பு விளக்கம்

(vaan sirappu thirukkural)  உலகில் மழை பெய்ய உயிர்கள் வாழ்ந்து வருவதால்  அதனை அந்த உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணர்ந்து  கொள்ளத் தக்கதாகும் . அம்மழையானது  உண்பார்க்கு நன்மையான உணவுகளை உண்டாக்கித் தருவதல்லாமல் தானும் உணவாகப் பயன்படும் தன்மையுமுடையது .

மழை பெய்யாமல் தடைப்படுமானால் பெரிய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் உயிர்களுக்குப் பசி வயிற்றில் நிலைத்து நின்று வருத்தத்தைக் கொடுக்கும் . மழையாகிய வருவாய் குறையுமானால் உழவுத் தொழில் புரிவோர் ஏரைக்கொண்டு உழுதொழில் செய்யமாட்டார் . மழை ஒன்றே மக்களின் வாழ்வைக் கெடுப்பதும் , அவ்வாறு கெட்டுப் போனவர்களை மேலே உயர் மேன்மைப் படுத்துவதுமாகும் . வான் வழியாக நின்று மழை பெய்தாலல்லாமல் , உலகில் பச்சைப் புல்களின் தலையைக்கூட நாம் காண முடியாது .

நீர் மிக்க பெரிய கடல்கூட அக்கடல் நீரையே மூகந்து சென்றுமேகம் மழையாகப் பொழியாவிட்டால் அக்கடலின் வளப்பமும் குறையும் . இவ்வுலகில் கடவுளர்க்குச் செய்கின்ற நாள் வழிபாடும் திருவிழாக்களும் மழை பெய்யாவிட்டால் நடவா , பிறர்க்குக் கொடுக்கும் ஈகையும் தனக்காகச் செய்யும் தவமும் மழையில்லாவிட்டால் கிலைபெறாது . நீரில்லாமல் உலகச் செயல்கள் எதுவுமே பெறாது , அதுபோல மழை பெய்யாவிட்டால் எந்தக் காரியமும் செய்ய முடியாது . உலகிற்கு மழையே சிறந்தது என்பதாம்

வான்சிறப்பு திருக்குறள் பொருள் | vaan sirappu thirukkural 10 | vaan sirappu thirukkural vilakkam | thirukkural vaan sirappu | vaan sirappu thirukkural in tamil | vaan sirappu thirukkural vilakkam | thirukkural vaan sirappu adhikaram | vaan sirappu thirukkural with meaning in tamil | thirukkural vaan sirappu in tamil

குறள் 11:

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
உரிய காலத்தில் இடைவிடாது மழை பெய்வதால்தான் உலகம் நிலைபெற்று வருகிறது; அதனால் மழையே அமிழ்தம் எனலாம்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
வெட்டவெளிருந்து பூமி தோன்றியதால் அதுவும் அழிவில்லாதது என்று உணரப்படும்.

குறள் 12:

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவோர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
நல்ல உணவுகளைச் சமைக்கவும், சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்பவர்க்கு இன்னுமோர் உணவாகவும் பயன்படுவது மழையே.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
துப்பாதவருக்கு துப்பும் பொருளையும் உருவாக்கி துப்போவது போல் துவுவதே மழை.

குறள் 13:

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:மழை பெய்யாமல் பொய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிலைத்து நின்று உயிர்களை வருத்தும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
உரிய காலத்தே மழை பெய்யாது பொய்க்குமானால், கடல் சூழ்ந்த இப்பேருலகத்தில் வாழும் உயிர்களைப் பசி வருத்தும்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
நீரால் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் விண்ணிலிருந்து வரும் நீர் பொய்த்தால் உள்ளிருந்து வாட்டும் பசி.

குறள் 14:

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றி விட்டால், ( உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கும்) உழவரும் ஏர் கொண்டு உழமாட்டார்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
மழை என்னும் வருவாய் தன் வளத்தில் குறைந்தால், உழவர் ஏரால் உழவு செய்யமாட்டார்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
புயல் என்று அழிக்கும் வெள்ளபெருக்கு தனது தன்மையை இழந்தால் உழவர்கள் உழுவதை நிறுத்துவார்கள்.

குறள் 15:

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு நொந்தவர்க்கும் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழையாகும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும்; பெய்து கெட்டவரைத் திருத்துவதும் எல்லாமே மழைதான்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
அழிப்பதுவும் அழிந்தவர்களை வளம் செய்வதுவும் என எல்லாம் செய்வதே மழை.

குறள் 16:

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
வானத்திலிருந்து மழைத்துளி வீழ்ந்தால் அல்லாமல், உலகத்தில் ஓரறிவுயிராகிய பசும்புல்லின் தலையையும் காண முடியாது.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
மேகத்திலிருந்து மழைத்துளி விழாது போனால், பசும்புல்லின் நுனியைக்கூட இங்கே காண்பது அரிதாகிவிடும்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
சிறு துளியாக மழை இல்லாமல் போனால் புல்லும் முளைக்காமல் போகும்.

குறள் 17:

நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
மேகம் கடலிலிருந்து நீரைக் கொண்டு அதனிடத்திலேயே பெய்யாமல் விடுமானால், பெரிய கடலும் தன் வளம் குன்றிப் போகும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
பெய்யும் இயல்பிலிருந்து மாறி மேகம் பெய்யாது போனால், நீண்ட கடல் கூட வற்றிப் போகும்.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
பெரிய கடலும் தனது நீர்மையை இழக்கும் மேகமாக தனது நீரை தரவில்லை என்றால்.

குறள் 18:

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
மழை பெய்யாமல் போகுமானால் இவ்வுலகத்தில் வானோர்க்காக நடைபெறும் திருவிழாவும் நடைபெறாது; நாள் வழிபாடும் நடைபெறாது.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
மழை பொய்த்துப் போனால் தெய்வத்திற்குத் தினமும் நடக்கும் பூசனையும் நடக்காது; ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் திருவிழாவும் நடைபெறாது.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
சிறப்பான பூசனைகள் செல்லாது வரியார்க்கும் வானோர்க்கும் வானம் வழங்கவில்லை என்றால்.

குறள் 19:

தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
மழை பொய்த்துப் போனால், விரிந்த இவ்வுலகத்தில் பிறர்க்குத் தரும் தானம் இராது; தன்னை உயர்த்தும் தவமும் இராது.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
அற்புத உலகத்தில் தானம் தவம் இரண்டும் இருக்காது வானம் வழங்கவில்லை எனில்.

குறள் 20:

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
எத்தனை பெரியவரானாலும் நீர் இல்லாமல் வாழமுடியாது; அந்த நீரோ மழை இல்லாமல் கிடைக்காது.


சிவயோகி சிவக்குமார் விளக்கம்:
நீர் இல்லை என்றால் உலகம் இல்லை யாருக்கும் வான் இல்லையேல் ஒழுக்கம் இல்லை.

more about

Use Search :

vaan sirappu thirukkural  , tamil vaan sirappu thirukkural தொடர்புடைய கட்டுரைகள்